Guidelines Book

Guidelines book

Guidelines book

Guidelines book

Mapping Report Screenshot

Po miesiącach badań, zespół BALL może dumnie zaprezentować pakiet zawierający trzy raporty krajowe z mapowania, jak również raport porównawczy, w którym pokazano wyniki w perspektywie całej Europy.

Podczas procesu mapowania partnerzy zapoznali się z istniejącym materiałem na temat przygotowywania się do trzeciego wieku w każdym kraju. Każdy partner napisał po angielsku raport dotyczący wyników mapowania w jego kraju. Badania te pokazały kwestie wspólne i uzupełniające się, które będą podstawą do dalszych badań w projekcie. Wyniki raportów krajowych posłużyły do opracowania końcowego raportu porównawczego, gdzie badania z trzech krajów, Islandii, Hiszpanii i Polski, umieszczono w kontekście europejskim. Raport porównawczy będzie podstawą do przygotowania ankiety na temat postrzegania emerytury i przygotowywania się do niej. 

Reunión Proyecto BALL en Alicante

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Ball- Bądź aktywny ucząc się przez całe życie”, oraz pierwsze spotkanie Komitetu Ekspertów odbyło się na Uniwersytecie Permanentnym w Alicante, wzięli w nim udział przedstawiciele następujących instytucji: Evris i U3A Reykjavik z Islandii, Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Polski oraz  Uniwersytetu Permanentnego z Alicante w Hiszpanii . Przez dwa dni intensywnej pracy partnerzy analizowali wyniki mapowania, opracowanego w każdym z krajów partnerskich, dyskutowano o sytuacji demograficznej, starzeniu się społeczeństwa, warunkach przejścia na emeryturę w każdym kraju, o dotychczasowych działaniach podejmowanych w każdym kraju, by przygotować przyszłych emerytów do tego etapu w życiu. Przedstawiono wyniki uzyskane podczas spotkań z grupami fokusowymi, które składały się z ekspertów krajowych i lokalnych z tej dziedziny.

Głównym zadaniem było opracowanie innowacyjnych wytycznych i zaleceń dla centrów kształcenia ustawicznego: uniwersytetów, firm, związków, stowarzyszeń, władz lokalnych i regionalnych, które chcą przygotowywać i zachęcać swoich pracowników/klientów, by zaczęli się przygotowywali się do trzeciego wieku. Projekt i jego wyniki zostaną wykorzystane, w celu podniesienia świadomości na temat tych istotnych kwestii i upowszechnienia wyników całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej oraz światowej sieci uniwersytetów trzeciego wieku.

W ramach projektu przeprowadzono mapowanie, które miało na celu pokazać, jaki jest stan działań dotyczących przygotowania do przejścia na emeryturę w krajach partnerskich. Zorganizowano również spotkania z grupami fokusowymi, składającymi się z przedstawicieli grupy docelowej (zarówno osób pracujących  jak i na emeryturze): ekspertów, przedstawicieli związków zawodowych, instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w dziedzinę edukacji.

Konferencja rozpoczynająca europejski projekt BALL –­ bądź aktywny ucząc się przez całe życie-  odbyła się 23 września 2014 w Reykjaviku . Liczba obywateli wchodzących w trzeci wiek stale rośnie, są to ludzie aktywni, zdrowi i gotowi by podjąć się nowych zadań poprzez uczenie się, dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem ze społeczeństwem poprzez interakcję między pokoleniami. Trzeci Wiek należy zaplanować i potraktować go jako nowy wiek wolności. Celem konferencji jest zapoznanie się z wartością dodaną trzeciego wieku, korzystną zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Projekt jest w szczególności kierowany do osób 50+, które liczą się ze zmianami związanymi z przejściem z aktywnego życia zawodowego do stronę trzeciego wieku. Konferencja skierowana jest również do osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, jej zadaniem jest pokazanie jak  takie zmiany z powodzeniem przeprowadzić, jak zachęcić ludzi do działania.

Strony