Jesteś tutaj:

Streszczenie

Kontekst/tło

          W krajach uprzemysłowionych liczba osób, których emerytura trwa długie lata stale rośnie. Wzrost długości życia prowadzi to stałego powiększania się liczby emerytów.  W krajach Europy liczba ta przekroczy 25% w ciągu najbliższych 20 lat. W rezultacie, sprawą istotnej wagi dla przyszłości Europy jest zagwarantowanie tej znaczącej grupie obywateli najwyższej jakości życia oraz zapewnienie, by ich cenna wiedza i doświadczenie stały się dostępne dla młodszych pokoleń i dla społeczeństwa jako całości. Na tym tle został opracowany projekt BALL- „Bądź aktywny poprzez ustawiczne kształcenie”. Celem projektu jest przygotowanie ludzi do wejścia w okres emerytalny poprzez wczesne i systematyczne planowanie, które jest bardzo istotne, by „trzeci wiek” zyskał dodatkową wartość.

 

BALL
Projekt ma na celu ustanowienie wytycznych oraz praktyk mających na celu  jak najlepsze przygotowanie do emerytury osób w wieku przedemerytalnym, na tzw. „wczesnym etapie trzeciego wieku”, ze szczególnym uwzględnieniem odniesień do ich środowiska społecznego i kulturowego, oraz konieczności ustawicznego kształcenia i dzielenia się wiedzą. Takie innowacyjne podejście nie zostało zastosowane wcześniej. Wyniki są przeznaczone dla wszystkich podmiotów zainteresowanych przygotowaniem obywateli do zbliżającego się "trzeciego wieku" Naszym celem jest  zwrócenie uwagi na zasób wiedzy i doświadczeń ogromnej i stale rosnącej grupy osób w "trzecim wieku" oraz  jej znaczenia zarówno dla jednostek, jak i całego społeczeństwa.

Cele
Głównym celem jest opracowanie innowacyjnych wytycznych i zaleceń do wykorzystania w centrach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach, firmach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach; również dla władz lokalnych i regionalnych, które chcą przygotować i zachęcić swoich pracowników / klientów, by przygotowali się do "trzeciego wieku". Projekt i jego rezultaty zostaną wykorzystane  do podniesienia świadomości dotyczącej tych ważnych zagadnień, oraz do upowszechniania wyników w całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez światowa sieć uniwersytetów trzeciego wieku.    

 

Partnerzy projektu oraz ich profile

W projekcie uczestniczą czterej partnerzy: Evris Foundation jest koordynatorem, odpowiedzialnym za zarządzanie i organizację. U3A Reykjavik zapewnia swoim członkom możliwość wykorzystania potencjału intelektualnego do prowadzenia działań i  prac badawczych. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW) i jego sekcja gerontologii jest odpowiedzialny za tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska dla emerytów, dając im okazję do spotkań, integracji, nauki i rozwoju. Program Universidad Permanente de la Universidad de Alicante  (UPUA)  to program naukowy, kulturalny i społeczny mający na celu promowanie promowania nauki i kultury, oraz rozwijanie relacji między pokoleniami, w celu poprawy jakości życia starszego pokolenia.

 

 

Opis działań

Działania projektu będą się koncentrować na mapowaniu i badaniach, które pozwolą poznać obecna sytuację w krajach partnerskich w obszarach wsparcia i problemach społecznych osób starszych. W każdym kraju przeprowadzona zostanie ankieta, dzięki której poznamy opinie i oczekiwania osób starszych wobec emerytury. Wyniki mapowania i ankiety zostaną podsumowane w raporcie, na podstawie którego zostanie przeprowadzona analiza porównawcza z różnorodnych obszarów europejskich. Analiza ta będzie stanowiła podstawę dla ekspertów z krajów partnerskich do sformułowania zaleceń i wytycznych. W każdym kraju zostanie przeprowadzony kurs pilotażowy w celu zbadania przydatności tych wytycznych. Następnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek wytyczne zostaną wydane w formie podręcznika.

 

 

Metodologia

          Prace projektowe będą prowadzone przez badania, mapowanie oraz ankietę, która przedstawi sytuacje w krajach partnerskich, zgodnie z najlepszymi praktykami w metodologii badań nauk społecznych. Wyniki zostaną przetestowane poprzez przeprowadzenie kursów pilotażowych, które będą mogły służyć jako roboczy model przyszłego stosowania wytycznych i zaleceń.

 

 

           Krótki opis wyników i prognozowanego wpływu projektu
Rezultatem projektu będzie opracowanie wytycznych i zaleceń dla zainteresowanych organizacji i jednostek; zostaną opisane "najlepsze praktyki" , które pomogą odpowiednio wcześnie przygotować osoby w wieku przedemerytalnym do zbliżającej się emerytury, by stała się dla nich aktywna i przyjemna. Materiały opracowane w ramach  projektu maja na celu uświadomienie różnym instytucjom, organizacjom, władzom lokalnym, firmom, konieczność organizowania  stymulujących imprez edukacyjnych, takich, które pomogą ich członkom czy pracownikom uświadomić sobie znaczenie wczesnego przygotowania do przejścia na emeryturę.

 

 

          Potencjalne korzyści długoterminowe
Przewiduje się, że przeprowadzone badania oraz opracowane wytyczne i zalecenia zostaną szeroko rozpowszechnione, a materiały będą mogły zostać wykorzystane do działań w perspektywie długoterminowej. Wyniki z pewnością będą miały wpływ na przyszłe działania samych partnerów oraz organizacji zaangażowanych w projekt. Wszyscy partnerzy są powiązani z ogólnoświatowa siecią uniwersytetów trzeciego wieku, organizacją, która będzie forum do rozpowszechniania wyników, wiec można mieć nadzieję, że wpłyną one również na przyszłe działania jednostek zrzeszonych.

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK