Jesteś tutaj:

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW) został założony w 1985, pod patronatem pięciu lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie (UMCS), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Medycznego.
LUTW działa pod bezpośrednia opieką naukową i organizacyjną Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie. Podstawowe formy działalności LUTW to działalność edukacyjna, wolontariat seniorów, działalność wydawnicza. Działaloność edukacyjna obejmuje wykłady audytoryjne (ogólne, o zdrowiu, o przyrodzie, zespoły edukacyjne, zespoły aktywności ruchowej, zespoły o charakterze warsztatowym, lektoraty, kursy komputerowe, spotkania wakacyjne słuchaczy. Wolontariar Seniorów realizowany jest w ramach Centrum Aktywizacji Seniorów (LCAS) i obejmuje: punkt informacyjny dla seniorów, punkt doradztwa i rzecznictwa dla seniorów, kluby aktywnego seniora, wielopokoleniowy klub wolontariusza.

Cele LUTW:

 • propagowanie inicjatyw edukacyjnych,
 • umysłowa, psychiczna, społeczna i fizyczna aktywizacja seniorów,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, by ułatwić im kontakty z takimi instytucjami jak służba zdrowia, centra kultury, centra rehabilitacji, itp.,
 • zaangażowanie słuchaczy w działalność dotyczącą społeczności lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych oraz komunikacji między seniorami.

Celem zajęć i wykładów LUTW jest rozwój, nie chodzi  podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia mają na celu popularyzację wiedzy, metody są dostosowane do wieku i wymagań słuchaczy.
Główne cele LUTW, rozwijane w ramach wydziału gerontologii  Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej , opierają się nie tylko o ogólne założenia uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i na świecie, ale biorą również pod uwagę lokalne potrzeby, przede wszystkim zainteresowania seniorów w Lublinie.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku w liczbach

 • 30 lat działalności edukacyjnej  i aktywizacji seniorów,
 • 11 filii w województwie lubelskim (Biała Podlaska, Krasnystaw, Kraśnik, Łęczna, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie, Parczew, Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Tomaszów Lubelski),
 • 900 słuchaczy w Lublinie I ponad 1400 w filiach,
 • 75 wykładów ogólnych, o zdrowiu, o przyrodzie w każdym roku akademickim,
 • 450 godzin zajęć w zespołach zainteresowań,
 • 312 godzin warsztatów,
 • 572 godzin w zespołach aktywności ruchowej,
 • 338 godzin lektoratów z języków obcych
 • 40 wolontariuszy zaangażowanych w organizację zajęć LUTW.
 •  

Zespół projektowy BALL:

Zofia Zaorska- gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW. Od 1974 roku  pracowała w Zakładzie Andragogiki UMCS. Byłam organizatorem Studium Animacji KLANZA, które przekształciło się stopniowo w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. W latach 1995 - 1997 byłam jego prezesem, a obecnie prezesem honorowym i konsultantem. Ukończyłam w Austrii dwa roczne kursy - pedagogiki zabawy i tańca dla seniorów. W roku 1997 opublikowałam książkę "Dodać życia do lat" prezentującą jej doświadczenia w pracy z grupą osób starszych oraz z młodzieżą, którą przygotowywałam do zajęć z ludźmi starszymi.

Prof. dr hab. Stanisława Steuden- od 2012 roku profesora nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodnicząca rady naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zainteresowania naukowe: psychologia starzenia się i starości, syndrom wypalenia, psychosomatyka, diagnostyka i poradnictwo dla zaburzeń po stresie traumatycznym, schizofrenii, subiektywnych i obiektywnych warunków odporności i radzenia sobie ze stresem.

Małgorzata Stanowska- dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, z wykształcenia historyk. Specjalista w dziedzinie edukacji seniorów. Koordynator programów edukacyjnych dla seniorów w Lublinie oraz wielu projektów z zakresu aktywizacji osób starszych. Członek zarządu AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku), przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zainteresowania naukowe: edukacja uniwersytecka seniorów i kształcenie ustawiczne. Współredaktor publikacji naukowej pt. Starzenie się z godnością.

Izabela Kato-absolwentka filologii angielskiej UMCS w Lublinie, współpracuje z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy projektach międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: aktywne starzenie się, aktywizacja i kształcenie ustawiczne seniorów.

dr Monika Adamczyk - pracownik Katedry Socjologii Wiedzy i Edukacji Instytut Socjologii KUL. Autorka projektu badawczego pt. „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”. Współautorka projektów: „ Analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych  fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego” ,” Wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce.   Nowa jakość ekonomii społecznej: PARTNERSTWO-KOMPLEKOSOWOŚĆ-SPÓJNOŚĆ (Podkarpackie), Nowa jakość ekonomii społecznej: PARTNERSTWO-KOMPLEKOSOWOŚĆ-SPÓJNOŚĆ (Mazowieckie).Ekspert ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie Losów Zawodowych Studentów  i Absolwentów KUL”, Ekspert w Zespole ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2012- 2015 powołanego przez Zarząd Województwa  Lubelskiego. Ekspert w Zespole ds. celów strategicznych powołanym przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Członek Wojewódzkiej Rady ds. polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK